038 2100 150 06 4523 6911

Inleiding

Bij Groei Personeelsdiensten B.V. hechten we grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met persoonsgegevens en overige privacygevoelige informatie. In ons privacy statement lees je dan ook wat wij er aan doen om deze gegevens te beschermen en hoe we deze toevertrouwde informatie uiterst zorgvuldig behandelen en beveiligen. Als verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens, houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt.

Wie zijn wij

Groei Personeelsdiensten B.V. is gevestigd te Zwolle aan de Wilhelm Röntgenstraat 7B met bijbehorende postcode 8013NE. Als uitzendorganisatie bemiddelen wij personeel in diverse sectoren en verwerken wij gegevens van onze kandidaten, sollicitanten, flexmedewerkers, opdrachtgevers, werknemers, ZZP-ers, leveranciers en bezoekers van onze site.

Groei Personeelsdiensten B.V. maakt tevens gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons gegevens verwerken. Omdat wij verantwoordelijk zijn voor de bescherming van jouw gegevens, sluiten wij met deze partijen overeenkomsten om te waarborgen dat ook zij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens.

Cookies

Voor meer informatie over de verwerking van gegevens bij het bezoeken van onze site, verwijzen we je naar onze Cookieverklaring.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, jij je inschrijft op onze vestiging of jij je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Wij verzamelen tevens gegevens van het moment dat je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit blijkt dat je geïnteresseerd zou kunnen zijn in een werkgerelateerde dienstverlening. In dit geval benaderen wij je om te vragen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform de voorwaarden van ons privacy statement.

Zodra wij begonnen zijn met het verzamelen van je gegevens, zullen we toestemming aan je vragen deze te verwerken.

In de volgende gevallen is het ons toegestaan je gegevens te bewaren en te verwerken:

Veel contacten tussen ons en jou verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail, Whatsapp of Social media. Persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op elk gewenst moment kun je uiteraard aangeven niet meer benaderd te willen worden en je gegevens bij ons te laten verwijderen.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om onze HR diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen. Onder deze HR diensten verstaan we uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, bemiddeling, salarisadministratie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, opleidingen en personeelsmanagement.

Meer specifiek, jouw gegevens worden verwerkt om:

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Werkzoekende, sollicitant, kandidaat of bij inschrijving:

Op het moment dat je voor Groei Personeelsdiensten B.V. of haar opdrachtgevers begint met werken/werkt/hebt gewerkt, kan Groei Personeelsdiensten B.V. (als toevoeging op bovenstaande punten) onderstaande gegevens aanvullend verwerken:

Derden

Groei Personeelsdiensten B.V. kan je persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Groei Personeelsdiensten B.V, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Groei Personeelsdiensten B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, haar backoffice partijen, leveranciers, overheidsinstanties, pensioenmaatschappijen en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld dooreen gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?”. Groei Personeelsdiensten B.V. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Groei Personeelsdiensten B.V. bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Wat zijn je rechten?

Wij hechten er waarde aan dat je gebruik kunt maken van je rechten m.b.t. de verwerking van je persoonsgegevens. Wil jij je gegevens inzien, aanvullen of wijzigen, de verwerking van gegevens beperken, gebruik maken van het recht om je gegevens over te dragen of het recht om vergeten te worden? Neem dan contact met ons op. Dit kan per mail: info@groeipersoneelsdiensten.nl of telefonisch via 038 2100 150.
Wij proberen je verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, te behandelen. Wij zijn verplicht je identiteit te controleren voordat aan een verzoek kan worden voldaan.

Beveiliging

Groei Personeelsdiensten B.V. doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Groei Personeelsdiensten B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Functionaris gegevensbescherming

Groei Personeelsdiensten B.V. heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels. De contactgegevens van deze functionaris zijn: Mevrouw L. Spin, linda@groeipersoneelsdiensten.nl.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Groei Personeelsdiensten B.V., dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@groeipersoneelsdiensten.nl of per post via Groei Personeelsdiensten B.V. t.a.v. functionaris gegevensbescherming, Wilhelm Röntgenstraat 7B, 8013 NE Zwolle.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden aan onze functionaris gegevensbescherming via linda@groeipersoneelsdiensten.nl of via het telefoonnummer 038 2100 1510.

Over dit privacy statement

Groei Personeelsdiensten B.V. behoudt zicht het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. De laatste wijziging was op 12 februari 2021.

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

Groei Personeelsdiensten B.V.

038 2100 150

U bent hier: Home Privacyverklaring